آشنایی اصول طراحی | آشنایی فراگیران با اصول اساسی طراحی اصول طراحی چیست؟ در این بخش به جهت آشنایی فراگیران با اصول طراحی رسانه ها، به طور اجمال به شرح موارد لازم پرداخته می شود. ترکیب بندی (Composition) در ترکیب که ترجمۀ واژۀ کمپوزسیون فرانسه است. طراح به تنظیم فضای تابلو و یا رسانه به [...]