بایگانی برایژانویه, 2020

آشنایی اصول طراحی | آشنایی فراگیران با اصول اساسی طراحی اصول طراحی چیست؟ در این بخش به جهت آشنایی فراگیران با اصول طراحی رسانه ها، به طور اجمال به شرح موارد لازم پرداخته می شود. ترکیب بندی (Composition) در ترکیب که ترجمۀ واژۀ کمپوزسیون فرانسه است. طراح به تنظیم فضای تابلو و یا رسانه به [...]
اصول اول در صفحه آرائی صفحه آرائی مجله‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله‌فروشی‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود. تا آنجا که صفحه آرائی و طراحی به هم مربوط می‌شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت [...]

ارتباط با ما